De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de World Whisky Index en gerelateerde websites van Scotch Whisky International b.v. www.scotchwhiskyinternational.com, www.moorwhisky.com en  www.worldwhiskyindex.com. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.


Inhoud van de website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door de World Whisky Index enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.


Aansprakelijkheid

Scotch Whisky International b.v. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.


Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van World Whisky Index. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de World Whisky Index website is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scotch Whisky International. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen van de browser.


Informatie over gegevensverwerking

De World Whisky Index informeert betrokkenen in beginsel als zij gegevens van hen gaat verwerken.


Beveiliging persoonsgegevens

De World Whisky Index zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.


Bewaartermijn persoonsgegevens

De World Whisky Index bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Of zo lang als op grond van de Archiefwet is vereist.


Uw privacyrechten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal privacyrechten.


Recht op inzage

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens de World Whisky Index van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. De World Whisky Index behandelt uw verzoek in beginsel binnen een maand.


Recht op rectificatie

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). Dit is het recht op rectificatie.


Recht op vergetelheid

U kunt, in een aantal gevallen, aan de World Whisky Index vragen om uw gegevens te wissen (artikel 17 AVG). Dit is het recht op vergetelheid.


Recht op dataportabiliteit

U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) als de World Whisky Index uw gegevens verwerkt omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Of om een overeenkomst met u uit te voeren (artikel 20, eerste lid onder a, AVG). Let op: dit geldt alleen voor gegevens die de World Whisky Index digitaal verwerkt, dus niet voor papieren bestanden.


Het recht op dataportabiliteit geldt niet wanneer de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de World Whisky Index om een taak van algemeen belang te vervullen of om openbaar gezag uit te oefenen. En ook niet  wanneer de World Whisky Index haar openbare taken uitoefent of aan een wettelijke verplichting voldoet (artikel 20, derde lid AVG).


Dit betekent dat u bijvoorbeeld géén beroep kunt doen op het recht op dataportabiliteit bij gegevens die de World Whisky Index verwerkt tijdens een onderzoek.


Recht op beperking van de verwerking

U kunt de World Whisky Index vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken (artikel 18 AVG). Dit is het recht op beperking van de verwerking.


Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door de World Whisky Index. Dit is het recht van bezwaar.


Verzoek doen

U kunt uw verzoek per e-mail naar de World Whisky Index sturen. U kunt ook een brief sturen naar:


World Whisky Index

Industriekade 18A

2172 HV Sassenheim


Meldingen & aanpassingen

Scotch Whisky International behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen.